Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü

Erzurum İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Erzurum İl Koordinatörlüğü
Gayrimenkul Satış İlanı
 
DOSYA NO:2014/01/S2
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Muratpaşa Mah. Haşıloğlu Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat:2-3-4 Yakutiye/ERZURUM adresinde yer alan TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda 03/05/2018 tarihinde anılan kanunun 96. Maddesine istinaden 95. Madde hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN

TAPU KAYDI: Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mah., Mahmut Pınarı mevkii, - Ada, 2040 Parselde kayıtlı 42.217,00 m² tarla

ADRESİ: Çiğdemli Mah. Mahmut Pınar Mevkii Aziziye/Erzurum

İMAR DURUMU: Aziziye Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinde yapılan incelemelerde konu taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/100.000’lik Planda olduğu hali hazırda imar çalışmasının bulunmadığı bilinmektedir.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu olan taşınmaz tapu kayıtlarında yer alan ana taşınmaz niteliği tarla olarak yer almakta ve yüzölçümü 42.217,00 m²’dir. Tarla üzerine inşa edilmiş olan tek kattan oluşan yapılar bulunmaktadır. 100 Başlık Süt Sığırı Ahırı, Süt Sağım Ünitesi, Genç Hayvan Ahırı, Hangar, Yemekhane, Su Arıtma Binası, Silaj Deposu, Kesif Yem Deposu, Bekçi Kulübesinden oluşmakta ve yapı ruhsatları olup, yapı kullanım izin belgeleri mevcut değildir. İş bu yapıların tapu kayıtlarında cins tahsisi yapılmamıştır.

MUHAMMEN DEĞERİ: 1.120.000,00 TL (KDV Oranı : % 18)
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 10:00 – 10:10
İrtibat Telefonu: 0(442) 235 15 83-84
 


SATIŞ ŞARTLARI:
 
1-   Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, i gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 50’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.

2-   Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 84.000,00 TL (Seksendörtbin Türk Lirası)  teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.

3-   İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

4-   Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir

5-   Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.

6-   Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.

7-   Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

8-   Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.

9-   İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. 02/04/2018