Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü

TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü Menkul Satış İlanı


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Erzurum İl Koordinatörlüğü
Menkul Satış İlanı
 
                                                                                                                                  
 
 
Dosya No : 2017/ 01/S1
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda aşağıda cinsi, özelliği, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen menkul mallar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Muratpaşa Mah. Haşıloğlu Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat:2-3-4 Yakutiye/ERZURUM adresinde yer alan TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda 16/10/2018 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 23/10/2018 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MALLARIN
TAPU KAYDI: Erzurum İli, Horasan İlçesi, Kalender Mah., Dinik mevkii, 123 Ada, 21 Parselde kayıtlı 11.716,00 m² tarla vasıflı taşınmazın üst hakkı (23/11/2016 tarihinden başlamak üzere 10(On) yıllık)
ADRESİ: Kalender Mah. Dinik Mevkii Horasan/Erzurum
HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu olan üst hakkı tapu kayıtlarında vasfı tarla olan taşınmaz üzerine 23.11.2016 tarihinden başlamak üzere tesis edilmiştir. Satış tarihi itibariyle yaklaşık 8 yıllık kullanım söz konusu olacaktır. Üst hakkı tesis edilmiş olan taşınmaz 11.716,00 m2  yüzölçümüne sahiptir. Üst hakkı ile birlikte satılacak olan (üst hakkından faydalanarak inşa edilmiş olan yapılar) 250 Başlık Besi Sığırı Ahırı, Kesif Yem Deposu, Buğday-Saman Deposu, Fiğ Kuru Ot Deposu, Yonca Deposu, Su Deposu, Gübre Çukuru ve İdari Bina yer almaktadır. Depoların çatısının rüzgardan dolayı yıkık olduğu,  yapılardan bazılarının duvarlarında kısmi çatlaklar ve çatılarında küçük bozukluklar olduğu bilinmektedir. İş bu yapıların tapu kayıtlarında cins tahsisi yapılmamıştır. Bu sebeple 6183 sayılı kanunun menkul mal hükümlerine göre satılacaktır.
MUHAMMEN DEĞERİ: 850.000,00 TL (KDV Oranı : % 18)
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 10:00 – 10:10
  İrtibat Telefonu: 0(442) 235 15 83-84
 
 
 
 
 
 
 
SATIŞ  ŞARTLARI  VE  USULÜ
 
1-Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 16.10.2018 tarihinde Salı günü saat 10:00-10:10 arası açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Satış yeri ; TKDK Toplantı salonu Muratpaşa Mahallesi Haşıloğlu Caddesi Elit İş Merkezi Kat:2-3-4 Yakutiye/ERZURUM.
 
2-Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81. maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkullere verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak birinci artırmada bilahare en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile  23/10/2018 Salı günü ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
 
3-Adı geçen menkul mallar birinci ve ikinci artırmada satılmaz ise pazarlık usulü ile satış yapılacaktır.Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. maddesine göre ödemekle yükümlüdür. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellâliye Resmi, hamaliye ve  nakliye giderleri alıcıya aittir.
 
4-Satışa iştirak edecek katılımcılardan tutanak karşılığı muhammen bedelin %7,5 oranında teminat alınacaktır. Satışa iştirak edeceklerin, teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak yatırması zorunludur. Artırmaya iştirak edip kazanamayanların teminatı yine tutanak usulü ile teslim edilir.
 
5-İhaleye katılacak olanların yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik olması halinde yetki belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.
 
6-Satılacak menkul malların KDV oranı % 18’ dir.
 
7-Menkul mallar dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin Kalender Köyü Dinik Mevkii Horasan/ERZURUM adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
 
8-Yukarıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 03/09/2018
 
 
 
 
 

BİMER