Erzurum İl Koordinatörlüğü

Erzurum İl Koordinatörlüğü pazarlık usulü satış ilanı....


P A Z A R L I K     U SU L Ü     S A T I Ş     İ L A N I
 
T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Erzurum İl Koordinatörlüğü
Menkul Satış İlanı
 
                                                                                                                                  
 
 
Dosya No : 2017/ 01/S2
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun kapsamında haczedilen aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince gerçekleştirilen 1. ve 2. Açık Artırmada alıcı çıkmadığından satılamamış olup aynı yasanın 87. maddesi hükmü gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
 
PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MALLARIN
TAPU KAYDI: Erzurum İli, Horasan İlçesi, Kalender Mah., Dinik mevkii, 123 Ada, 21 Parselde kayıtlı 11.716,00 m² tarla vasıflı taşınmazın üst hakkı (23/11/2016 tarihinden başlamak üzere 10(On) yıllık)
ADRESİ: Kalender Mah. Dinik Mevkii Horasan/Erzurum
HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu olan üst hakkı tapu kayıtlarında vasfı tarla olan taşınmaz üzerine 23.11.2016 tarihinden başlamak üzere tesis edilmiştir. Satış tarihi itibariyle yaklaşık 7 yıl 6 aylık kullanım söz konusu olacaktır. Üst hakkı tesis edilmiş olan taşınmaz 11.716,00 m2  yüzölçümüne sahiptir. Üst hakkı ile birlikte satılacak olan (üst hakkından faydalanarak inşa edilmiş olan yapılar) 250 Başlık Besi Sığırı Ahırı, Kesif Yem Deposu, Buğday-Saman Deposu, Fiğ Kuru Ot Deposu, Yonca Deposu, Su Deposu, Gübre Çukuru ve İdari Bina yer almaktadır. Depoların çatısının rüzgardan dolayı yıkık olduğu,  yapılardan bazılarının duvarlarında kısmi çatlaklar ve çatılarında küçük bozukluklar olduğu bilinmektedir. İş bu yapıların tapu kayıtlarında cins tahsisi yapılmamıştır. Bu sebeple 6183 sayılı kanunun menkul mal hükümlerine göre satılacaktır.
MUHAMMEN DEĞERİ: 850.000,00 TL
 
SATIŞ  ŞARTLARI  VE  USULÜ
 
1-Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 04.03.2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay içinde Pazarlık Usulü ile satılacak olup satış peşin para ile yapılacaktır. Alıcılar 04.03.2019’dan itibaren 04.06.2019 tarihine kadar menkul malları pazarlık usulü ile almak için teklif verebilirler.
2-Teklifler Satış Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi veren alıcıya satış 3 aylık süreye bağlı kalmaksızın en erken sürede yapılır. Verilen teklif ve/veya tekliflerin satış komisyonunca uygun bulunmadığı hallerde satış yapılmaz. Pazarlık teklif sürecinde bir alıcı tarafından teklif edilen miktar diğer teklif sahiplerine bildirilmez.
 
3-Menkul malların Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellâliye Resmi, hamaliye ve  nakliye giderleri alıcıya aittir.
 
4-Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. maddesine göre ödemekle yükümlüdür.
5-Menkul mallar dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin Kalender Köyü Dinik Mevkii Horasan/ERZURUM adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılacağından daha sonra olabilecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6-Teklif verecek olan talipliler Erzurum İl Koordinatörlüğünden veya http://erzurum.tkdk.gov.tr/  adresinden edinilebilecek ‘Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu’ nu eksiksiz dolduracak ve yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesinin aslını ( alıcının kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekaletnamenin aslını ) satıştan evvel satış ekibine ibraz ederek bir örneğini satış ekibine teslim edeceklerdir. Erzurum dışından teklif vermek isteyen talipliler ise aşağıda örneği gösterilen formu eksiksiz doldurarak 0 442 235 15 85  nolu faksımız aracılığıyla Koordinatörlüğümüze gönderebilirler. Bu yolla müracaat yapacak olan taliplilerin, tekliflerin satış komisyonuna ulaştığı hususunda 0 442 235 15 83-84 nolu telefonlardan teyit almaları gerekmektedir.
 
7-Yukarıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 22/02/2019
 
Üst hakkı pazarlık teklif formuna dökümanlar bölümünden ya da aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz...
http://erzurum.tkdk.gov.tr/Docs/erzurumTKDK131953172060687915.docx